Η εταιρεία

H EuroEnergy ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2007 με σκοπό την αύξηση της συνεισφοράς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε σχέση με τις παραδοσιακές μορφές ενέργειας στην Ευρώπη και τις μεσογειακές χώρες. Με τα χρόνια, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας έχει αυξηθεί συμπεριλαμβάνοντας φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, όπως επίσης και εγκαταστάσεις βιοαερίου στη Λετονία.

Κατά τη διάρκεια του 2016, η EuroEnergy μεταβίβασε τη διαχείριση των εγκαταστάσεων βιοαερίου στην αμερικάνικη θυγατρική εταιρεία Convergen Energy, με έδρα το Green Bay, WI. Έχοντας σαν επίκεντρο την ηλιακή και την αιολική ενέργεια, η Euroenergy έχει αναπτύξει το χαρτοφυλάκιό της με την απόκτηση νέων φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς επίσης και υπό κατασκευή έργων αιολικής ενέργειας. Επιπρόσθετα, η EuroEnergy αξιολογεί σημαντικές επενδυτικές περιπτώσεις έργων στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Ευρώπης.

Τα υφιστάμενα αιολικά και ηλιακά έργα της EuroEnergy έχουν συνδυαστική δυνατότητα παραγωγής της τάξης των 96MW, ενώ επιπλέον 13.8 MW αιολικών έργων βρίσκονται υπό κατασκευή στην Ελλάδα. Η εμπειρία μας στη διαχείριση ενεργειακών έργων διασφαλίζει ότι τα έργα είναι πλήρως βελτιστοποιημένα και συμμορφώνονται με όλες τις νομικές, οικονομικές και περιβαντολογικές υποχρεώσεις, καθώς επίσης και με τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας.